Betrouwbaar Multidisciplinair Partijneutraal

Privacy verklaring

Stichting Synergos en haar handelsnamen (Diagnostiek voor U, Diagnostisch Centrum Eindhoven, Diagnostisch Centrum 's-Hertogenbosch en Eerstelijns Facilitair Bedrijf, Justus Medische Expertise BV) verwerken in het kader van medische diagnostiek dienstverlening, persoonsgegevens van haar cliënten, aanvragers, cliënten van aanvragers, medewerkers, leveranciers, bezoekers en gebruikers van haar websites en portalen.
 
Stichting Synergos, hierna Justus Medische Expertise BV, gaat zorgvuldig om met verwerking van persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de actuele Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (RMSR).
Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wij proberen zo helder mogelijk te beschrijven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Justus Medische Expertise BV neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft allerlei passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Justus Medische Expertise BV verwerkt in kader van de diensten die Justus Medische Expertise BV aanbiedt.
 

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Justus Medische Expertise BV, Boschdijk 1119 5626 AG te Eindhoven, alsmede andere handelsnamen van haar overkoepelende organisatie, Stichting Synergos.
 

Welke persoonsgegevens verwerkt Justus Medische Expertise BV?

Justus Medische Expertise BV kan de volgende gegevens verwerken:
 
Gegevens die u als cliënt of uw aanvrager van medisch diagnostiek aan ons verstrekt, zoals:
•    BSN 
•    naam
•    adres
•    postcode en woonplaats
•    telefoonnummer(s)
•    e-mailadres
•    geslacht
•    geboortedatum
•    aanvragende huisarts met adresgegevens
•    datum contact
•    aangevraagd onderzoek
•    reden van aanvraag
•    anamnestische gegevens 
•    relevante medicatie
•    onderzoeksresultaten
•    advies aan de behandelend arts
•    verzekeringswijze, eventueel verzekeraar en inschrijfnummer
•    bankrekeningnummer
•    gefactureerd bedrag
•    openstaand bedrag
 
Gegevens van aanvragers van onderzoeken en verzekeraars, zoals:
•    naam aanvrager/opdrachtgever
•    adres
•    postcode en woonplaats
•    telefoonnummer(s)
•    e-mailadres
•    namen van betrokken medewerkers
•    verzekeringswijze, eventueel verzekeraar en inschrijfnummer
•    bankrekeningnummer
 
Gegevens van eigen medewerkers, ingehuurd personeel en sollicitanten, zoals:
•    BSN
•    geslacht
•    burgerlijke staat
•    naam
•    adres
•    postcode en woonplaats
•    telefoonnummer(s)
•    e-mailadres
•    bank rekeningnummer
•    geboortedatum
•    geboorteplaats
•    geboorteland
•    gegevens partner
•    gegevens kind(eren)
•    opleidingsgegevens/diploma's
•    curriculum vitae
•    salarisgegevens
•    verklaring omtrent het gedrag
•    verzuim
•    functioneringsgesprekken
 

Cookies

De website van Justus Medische Expertise BV maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de website te verkrijgen. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.
 

Voor welk doel gebruikt Justus Medische Expertise BV persoonsgegevens?

Medische diagnostiek
Justus Medische Expertise BV verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van enkelvoudige of meervoudige medische expertises en voor het opstellen van de hieruit voortvloeiende medische rapportages. Wij gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een onderzoek, het versturen van uitnodigingen, (concept)rapportages, facturen en voor communicatie doeleinden. Ook gebruiken wij de gegevens om aan informatieverzoeken te kunnen voldoen van uw (mede)behandelaars als u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
 
Inschakelen derden
Justus Medische Expertise BV kan derde partijen als onderaannemer inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft Justus Medische Expertise BV de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.
 
Verwerking van gegevens op websites en portalen van Justus Medische Expertise BV
Wij verzamelen en gebruiken gegevens op onze websites en portalen in de eerste plaats om onze diensten te leveren en voor communicatiedoeleinden. Gegevens worden daarnaast gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en websites. 
 
Werkgeverschap
Invulling van vacatures, in-, door- en uitstroom van medewerkers en ingehuurd personeel, uitvoering van HRM beleid.
 

Verstrekking aan derden

Onder derden worden niet direct betrokken aanvragers/behandelaars en/of cliënten verstaan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden buiten Justus Medische Expertise BV, tenzij:
- het medische rapportages betreft die wij in het kader van onze dienstverlening aan onze aanvragers moeten verstrekken. 
- wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen.
- voor verwerking door ingeschakelde onderaannemers. Wij kunnen persoonsgegevens aan door ons ingehuurde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, echter uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met deze privacyverklaring, schriftelijk afgesproken geheimhouding en beveiligingsmaatregelen.
- wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Justus Medische Expertise BV verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en om onze belangen, de veiligheid van Justus Medische Expertise BV medewerkers, onze klanten of het publiek in overeenstemming met de wet te beschermen.
 

Hoelang bewaart Justus Medische Expertise BV uw gegevens?

Justus Medische Expertise BV bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn van gegevens kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 

Inzage, bezwaar, correctie, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en een digitale kopieoverdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken of wijzigen. Justus Medische Expertise BV hanteert voor dit doel een verwerkingsregister en een opt-in registratie.
Een verzoek tot inzage, bezwaar, correctie, verwijdering of overdracht van een kopie van uw gegevens kunt u doen door een brief te sturen aan: Justus Medische Expertise BV, Functionaris voor de gegevensbescherming, Boschdijk 1119, 5626 AG Eindhoven, Nederland of ons te e-mailen: privacy@diagnostiekvooru.nl. Uw bericht moet voorzien zijn van uw naam, adres, telefoonnummer en stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.
U ontvangt van ons binnen 4 weken een schriftelijk antwoord op uw verzoek. Wij zullen aan uw verzoek voor verwijdering voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen of omdat we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waarbij we bepaalde gegevens niet mogen verwijderen.
 

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om Justus Medische Expertise BV, onze klanten en gegevens van cliënten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Hiervoor conformeert Justus Medische Expertise BV zich aan NEN7510, een normenkader voor informatiebeveiliging in de zorg. Ook laat Justus Medische Expertise BV haar informatiebeveiliging periodiek door een onafhankelijke partij technisch en organisatorisch toetsen. 
 
Als onverhoopt ondanks alle beveiligingsmaatregelen zich toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen voor uw privacy zal hebben, zullen wij u en de relevante autoriteiten zo snel mogelijk informeren over het incident.

 

Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze privacyverklaring van Justus Medische Expertise BV is van toepassing op alle diensten, websites en portalen van Justus Medische Expertise BV, Stichting Synergos en haar andere handelsnamen. De meest actuele versie van deze privacyverklaring is altijd op onze website www.justus.nl te vinden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u persoonlijk informeren over de veranderingen.