Home > Bent u belanghebbende? > Informatie betrokkene

Informatie betrokkene

Wat is een medische expertise?

Het doel van een medische expertise is om inzicht te krijgen in de omvang van de geleden (gezondheids)schade van een cliënt. Een medische expertise kan duidelijkheid bieden over bijvoorbeeld het behandeladvies, de re-integratie mogelijkheden, de aard en de ernst van het letsel, de beperkingen en de context van de beperkingen. 

 

Wie kan voor u een medische expertise aanvragen?

 • een medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij en/of
 • een (medisch adviseur van een) belangenbehartiger
 • een verzekeringsarts van een uitvoeringsinstelling (WIA)
 • een bedrijfsarts
 • de rechtbank 

Wat kunt u verwachten van een onderzoek in het kader van een medische expertise?

 • Justus Medische Expertise ontvangt van de aanvrager een verzoek tot expertise. Meestal worden de aanwezige, relevante medische gegevens voor dit verzoek vooraf verstrekt. Indien nog medische gegevens ontbreken zal Justus Medische Expertise deze opvragen, nadat van u een door u getekende machtiging hiervoor is ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elders gemaakte röntgenfoto’s of ontbrekende brieven van behandelend artsen.
 • U ontvangt van Justus een uitnodiging voor de medische expertise.
 • Door de expertise-arts wordt eerst het doel van de expertise met u besproken.
 • De expertise zelf bestaat uit het afnemen van de anamnese (uw verhaal over wat er gebeurd is, en wat de gevolgen daarvan zijn) en, indien van toepassing, een lichamelijk onderzoek. Eventueel aanvullend onderzoek wordt zo nodig aangevraagd/verricht (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, laboratorium- of biometrisch onderzoek).
 • Na de anamnese, het onderzoek en ontvangst van het eventuele verrichte aanvullende onderzoek, stelt de specialist een (concept)rapportage op. In dit rapport wordt uw verhaal weergegeven, de onderzoeksbevindingen vermeld en tevens worden de meegezonden en/of opgevraagde medische stukken besproken. Een samenvatting van de relevante gegevens wordt gemaakt en hierna volgt een beschouwing van de specialist, waarin hij/zij alle medische gegevens weegt en vervolgens tot gemotiveerde conclusies komt. Tot slot worden op basis van deze gegevens en overwegingen de gestelde vragen beantwoord.
 • Voor alle rapportages geldt dat u inzage- en correctierecht heeft. Voor sommige rapportages geldt dat u ook blokkeringsrecht heeft.
 • Indien u recht heeft op het blokkeren van de rapportage en u maakt hier geen gebruik van, wordt het (concept)rapport naar de aanvrager(s) verzonden.
 • Na ontvangst van eventuele opmerkingen op de conceptrapportage worden deze verwerkt in de definitieve rapportage. De definitieve rapportage wordt vervolgens naar de aanvrager(s) verzonden.