Home > Informatie belanghebbende

Informatie belanghebbende

Wat is een medische expertise?

Een medische expertise is een onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke medisch specialist, om inzicht te te krijgen in het opgelopen letsel, het genezingsproces en de eventueel blijvende gevolgen. Een medische expertise kan duidelijkheid bieden over bijvoorbeeld het behandeladvies, de re-integratie mogelijkheden, de aard en de ernst van het letsel, de beperkingen en de context van de beperkingen.  

 

Wie kan voor u een medische expertise aanvragen?

 • een medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij en/of
 • een (medisch adviseur van een) belangenbehartiger
 • een verzekeringsarts van een uitvoeringsinstelling (bijvoorbeeld UWV)
 • een bedrijfsarts
 • de rechtbank 

 

Wat kunt u verwachten van een onderzoek in het kader van een medische expertise?

 • Justus Medische Expertise ontvangt van de aanvrager een verzoek tot expertise. Meestal worden de aanwezige, relevante medische gegevens voor dit verzoek vooraf verstrekt. Indien nog medische gegevens ontbreken zal Justus Medische Expertise deze opvragen, nadat van u hiervoor een medische machtiging is ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elders gemaakte röntgenfoto’s of ontbrekende brieven van behandelend artsen.
 • U ontvangt van Justus een uitnodiging voor de medische expertise, inclusief een door u in te vullen vragenlijst. Het is in uw belang dat u deze zo volledig mogelijk invult en vóór de medische expertise aan ons retourneert.
 • Tijdens de expertise bespreekt de expertise-arts eerst het doel van de expertise.
 • De expertise zelf bestaat uit het afnemen van de anamnese (uw verhaal over wat er gebeurd is, en wat de gevolgen daarvan zijn) en, indien van toepassing, een lichamelijk onderzoek. Het is van belang om te weten dat bij wettelijke aansprakelijkheid het gehele lichaam kan worden onderzocht en niet alleen het betreffende lichaamsdeel. Bij een ongevallenverzekering beperkt dit onderzoek zich tot het aangedane lichaamsdeel, inclusief de aangrenzende gewrichten. Eventueel aanvullend onderzoek wordt zo nodig aangevraagd/verricht (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, laboratorium- of biometrisch onderzoek).
 • Na de anamnese, het onderzoek en ontvangst van het eventuele verrichte aanvullende onderzoek, stelt de specialist een (concept)rapportage op. In dit rapport wordt uw verhaal weergegeven, de onderzoeksbevindingen vermeld en tevens worden de meegezonden en/of opgevraagde medische stukken besproken. Een samenvatting van de relevante gegevens wordt gemaakt en hierna volgt een beschouwing van de specialist, waarin hij/zij alle medische gegevens weegt en vervolgens tot gemotiveerde conclusies komt. Tot slot worden op basis van deze gegevens en overwegingen de gestelde vragen beantwoord.
 • Voor alle rapportages geldt dat u inzage- en correctierecht heeft. Voor rapportages in het kader van wettelijke aansprakelijkheid geldt dat u ook blokkeringsrecht heeft. Indien dit het geval is, wordt het expliciet aangegeven.
 • Indien u recht heeft op het blokkeren van de rapportage en u maakt hier geen gebruik van, wordt het (concept)rapport naar de aanvrager(s) verzonden.
 • Na ontvangst van eventuele opmerkingen op de conceptrapportage worden deze verwerkt in de definitieve rapportage. Uw reactie wordt aan de rapportage toegevoegd als bijlage. De definitieve rapportage wordt vervolgens naar de aanvrager(s) verzonden.